BİLDİRİ ÖZETİ SON GÖNDERİM TARİHİ 20 MART 2019

Kongremize bildiri gönderimi info@ichastaliklariakademisi.org aracılığıyla gönderilebilir. Faks ve elden ulaştırılacak sunumlar kabul edilmeyecektir.Bildiri Komitesi, çalışmanın içeriği ve başvuru sayısına göre bildiriyi kabul veya reddetme, kabul etmesi halinde sunumun şeklini değiştirme hakkına sahiptir.

Gönderilen bildirilerin sunum olarak kabul edilmesi için aranacak kriterler:

• Bildiri yazarlarının adı-soyadı, unvanı, çalıştığı kurum ve şehir açıkça belirtilmelidir. Ancak bunun dışında bildiri özeti içerisinde kurumu      veya araştırıcıları tanıtacak herhangi bir cümle yer almamalıdır.
• Bildiriyi hazırlamış olan araştırmacılar arasından sunumu yapacak olan araştırmacı belirtilmiş olmalıdır.
• Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmış olmalıdır.
• Bildiri özeti en fazla 2.500 karakter olmalıdır.
• Bildirilere en fazla 1 adet tablo/grafik ve 1 adet fotoğraf yüklenebilecektir.
• Bildiri özetleri standart olarak aşağıdaki bölümleri içermelidir;
• Amaç
• Yöntemler
• Sonuç
• Tartışma

• Herhangi bir proje desteği veya başka bir araştırma desteği alan çalışmalar belirtilmelidir.
• Araştırmacıların (varsa) herhangi bir finansal bağlantısı açıklanmalıdır.
• Halen devam etmekte olan ve sonuçları henüz alınmamış bildiriler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gönderilen bildiriyi, kabul edilmesi durumunda yazarlardan en az birinin (sunum yapacak yazarın) kongre kaydını yaptırmış olması gerekmektedir.

   

Online Bildiri Özeti Kuralları

• Bildiri özetleri yazılırken yazar bilgileri ve bildiriyi sunacak kişi altı çizili bir şekilde mutlaka belirtilmelidir.
• Bildiriler amaç, yöntem, bulgular ve sonuçlar kısmından oluşmalıdır.
• Başlık çalışmasının içeriğini açıklar nitelikte olmalıdır. Bildiri özeti başlığında pH ya da NaCI gibi küçük harfli ve özel anlam ifade eden kelimeler dışında tüm kelimeler büyük harfle yazılmalıdır. Metin içinde kimyasal simge ve uluslararası birimler dışında kullanılan kısaltmaların ilk kullanıldığı yerde ardından bir parantez açılarak açılımı yazılmalıdır.
• Bildiri özeti maksimum 3000 karakter ile sınırlandırılmıştır.
• Times New Roman yazı karakteri ile 10 punto olarak bildiri özetlerinin yazılması gerekmektedir.
• Bildiri gönderiminde kullanacağınız yazı karakteri tüm özette aynı olmalıdır.
• Bildirinizin kongrede yer alabilmesi için bildiriyi sunacak yazarın katılımcı kaydı yaptırmış olması gerekmektedir.
• Bildiriyi göndermeden önce bildirinizin son kontrolünü dikkatle yapmanız önerilir. Gönderilen bildirilerde sonradan değişiklik yapılması  mümkün değildir.
• Bildiri özetleri Bildiri Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilecek olup, bildiri kabul veya reddine ilişkin bilgilendirme başyazara elektronik posta yoluyla iletilecektir.
• 1Bildiri özetleri son gönderim tarihi 20 Mart 2019 olup bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Online Poster Özeti Kuralları

• Posterler 70x90cm boyutlarında ve en az 1 metre mesafeden okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.
• Posterler organizasyon komitesince bildirilecek tarih ve sıra numarasıyla sergilenecektir. Posterler belirtilen saatler arasında asılarak yine belirtilen saatlerde indirilecektir.
• Zamanında indirilmeyen posterler organizasyon komitesince toplanacak olup, kayıp poster ve bildirilerden, dernek veya organizasyon sekretaryası sorumlu tutulmayacaktır.

Kabul Yazısı

Gönderilen tüm bildiriler Bildiri Komitesi tarafından değerlendirilerek, poster sunumu ve sözlü bildiri için kabul edilip edilmediklerine karar verilecektir.